Algemene Voorwaarden

Vernet Verzuimnetwerk B.V.

Definities

 

Abonnee

Een organisatie met personeel, dus werkgever, die een abonnement afsluit op een Vernetproduct.

 

Abonnement

Een Vernetproduct in de vorm van een abonnement.

 

Advisering

Advisering van welke aard dan ook.

 

Bestanden

Ten behoeve van een Vernetproduct levert de Abonnee en/of Maatwerkklant aan VERNET de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde werknemersgegevens op de wijze zoals door VERNET voorgeschreven. De gegevens worden met behulp van een koppeling uit de database van het personeelsinformatiesysteem (PI- of HRM-systeem) geselecteerd, dat de Abonnee en/of Maatwerkklant in gebruik heeft.

 

Branche

Abonnees worden ingedeeld in branchecodes.

 

Diensten

Alle activiteiten, anders dan de levering van Zaken, die VERNET verricht tegen betaling. Deze activiteiten hebben in het bijzonder betrekking op het leveren van verzuiminformatie en/of overige informatie, verzuimsystemen en/of overige systemen, opleidingen en advies, het doen van onderzoek.

 

Kenniscentrum

Helpdesk, documentatieafdeling en belangrijkste aanspreekpunt voor de Klant binnen VERNET.

Klant

De contractuele wederpartij van VERNET, zoals ook nader gedefinieerd als Abonnee, Opdrachtgever en/of Maatwerkklant.

 

Opdrachtgever / Maatwerkklant

Een klant die aan VERNET een (maatwerk)opdracht verstrekt.

 

Opleidingen

Cursussen, trainingen, korte instructies, voorlichtingsbijeenkomsten en conferenties.

 

Overeenkomst

De tussen partijen gesloten overeenkomst betreffende het leveren van een Vernetproduct door VERNET verzuimnetwerk B.V. aan de Klant.

 

VERNET verzuimnetwerk B.V.

VERNET verzuimnetwerk B.V. te Amsterdam (hierna tevens te noemen: “VERNET”) staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam onder nummer 33290346.

 

Vernetproduct

Een product of dienst dat door VERNET geleverd wordt in vorm van een abonnement of een maatwerkopdracht. Dat laatste al dan niet in combinatie met een abonnement.

 

Werknemer

De werknemer (fulltimer of parttimer) die een arbeidsovereenkomst heeft bij de Abonnee of Opdrachtgever.

 

Zaken

Al het materiaal dat VERNET te koop aanbiedt, hetzij rechtstreeks, hetzij als onderdeel van Diensten.

Algemene bepalingen bij Abonnementen en Maatwerkopdrachten

(met Abonnee wordt tevens bedoeld Maatwerkklant/Opdrachtgever en vice versa)

 

Artikel 1: Terbeschikkingstelling informatie door de Klant

De Klant zal alle gegevens en stukken, welke VERNET naar haar oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking stellen.

De Klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan VERNET ter beschikking gestelde gegevens en stukken, ook indien deze van derden afkomstig zijn.

 

Artikel 2: Uitvoering werkzaamheden en geheimhouding/vertrouwelijkheid

Tenzij de Klant of VERNET een wettelijke- of beroepsplicht tot bekendmaking heeft, is hij/zij zowel tijdens de looptijd van de Overeenkomst als daarna, verplicht tot geheimhouding tegenover derden van vertrouwelijke informatie betreffende de wederpartij. Onder vertrouwelijke informatie wordt mede verstaan de aan de Klant gerapporteerde resultaten van het onderzoek.

VERNET zal de uiterste geheimhouding betrachten ten aanzien van de door Klant aangeleverde gegevens die kunnen leiden tot een individualisering van een bepaalde Werknemer.

Informatie is vertrouwelijk indien deze ofwel als zodanig door de ene partij is aangemerkt dan wel de andere partij anderszins weet of kan vermoeden dat informatie vertrouwelijk is.

De Klant is niet gerechtigd vertrouwelijke informatie die aan hem door VERNET ter beschikking wordt gesteld, aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval de Klant voor zichzelf optreedt in een gerechtelijke, arbitrale procedure of een bindend advies in het kader van een beslechting van geschillen tussen partijen waarbij deze stukken van belang kunnen zijn.

Partijen zullen vertrouwelijke informatie die is verkregen of ter beschikking gesteld door de andere partij uitsluitend gebruiken in overeenstemming met het bepaalde in de Overeenkomst en deze niet direct of indirect aan derden verstrekken, of hiertoe toestemming geven, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij. Partijen zullen voorts alle benodigde voorzorgsmaatregelen nemen om deze te beschermen tegen ongeautoriseerd gebruik en openbaarmaking.

Het gestelde in dit artikel geldt niet indien een partij vertrouwelijke informatie of verkeersgegevens krachtens wettelijke voorschriften, een rechterlijke uitspraak of beschikking van overheidswege openbaar dient te maken, dan wel aan overheidsdiensten of op grond van de Wet ingestelde toezichthoudende instanties dient te verstrekken.

Opdrachtgever is verplicht maatregelen te nemen om te voorkomen dat ongeautoriseerde personen toegang (kunnen) hebben tot de Bestanden. Vernet sluit elke aansprakelijk uit voor schade die Opdrachtgever lijdt doordat derden ongeautoriseerd of langs onwettige wegen en/of op onrechtmatige wijze gebruik maken van, en/of ongeautoriseerde toegang verkrijgen tot de Bestanden.

Vernet garandeert dat zij haar systemen adequaat en volgens de laatste stand der techniek zal beveiligen.

Partijen zullen zich in alle redelijkheid inspannen om de Data die hen door de wederpartij zijn verstrekt adequaat te beveiligen. Partijen verplichten zich om van de wederpartij verkregen informatie niet voor andere doeleinden of op andere wijze te gebruiken dan voor het doel en de wijze waarop de informatie is vertrekt of aan hem bij de uitvoering van de Overeenkomst bekend is geworden.

Opdrachtgever geeft door akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden uitdrukkelijk toestemming de door hem verstrekte (persoonsgegevens te verwerken en te gebruiken ten behoeve van en op te nemen in een database die Vernet aanlegt in het kader van haar Diensten. Deze gegevens worden steeds met inachtneming van de geldende (privacy-)wetgeving opgeslagen en beheerd. Opdrachtgever kan te allen tijde inzage verzoeken in de gegevens die over hem in het databestand van Vernet zijn opgeslagen. Opdrachtgever stemt ermee in dat Vernet zijn persoonsgegevens kan verstrekken aan de huidige en toekomstige aandeelhouders van Vernet en de daaraan gelieerde ondernemingen.

Voor een goede uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden zijn partijen gehouden tot overleg, indien één van hen dit noodzakelijk acht.

 

Artikel 3: Verwerking persoonsgegevens/privacy

Een Abonnee geeft aan VERNET impliciet toestemming de verzuimcijfers en de kosten van het verzuim van zijn bedrijf te verwerken in branchecijfers en/of te gebruiken voor statistische doeleinden. VERNET draagt er zorg voor dat branchecijfers nooit te herleiden zijn tot die van de individuele Abonnee.

De Abonnee kan met VERNET overeenkomen dat de verzuimcijfers van de Abonnee of van diens individuele Werknemers aan derden worden verstrekt.

Zonder toestemming van de Abonnee worden verzuimcijfers van de Abonnee en de gegevens van zijn individuele Werknemers niet aan derden verstrekt, behoudens voor statistisch onderzoek of voor analyse door derden. VERNET verplicht zich in dat geval de identificatienummers van de Werknemers onherkenbaar te maken.

De Abonnee vrijwaart VERNET voor aanspraken van Werknemers van wie persoonsgegevens zijn geregistreerd of worden verwerkt in het kader van een persoonsregistratie die door de Abonnee wordt gehouden of waarvoor de Abonnee op grond van de wet anderszins verantwoordelijk is, tenzij VERNET bewijst dat de feiten die aan de aanspraak ten grondslag liggen uitsluitend aan VERNET toegerekend moeten worden.

De verantwoordelijkheid voor de gegevens die met gebruikmaking van een door VERNET verleende dienst worden verwerkt, ligt uitsluitend bij de Abonnee. De Abonnee staat er jegens VERNET voor in dat de inhoud, het gebruik en/of de verwerking van de gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enig recht van een derde. De Abonnee vrijwaart VERNET tegen elke rechtsvordering van derden, uit welke hoofde dan ook, in verband met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.

Indien VERNET op grond van de Overeenkomst gehouden is tot het voorzien in een vorm van informatiebeveiliging, zal die beveiliging beantwoorden aan de specificaties betreffende beveiliging zoals tussen partijen schriftelijk overeengekomen. VERNET staat er nimmer voor in dat de informatiebeveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is. Indien een uitdrukkelijk omschreven beveiliging in de Overeenkomst ontbreekt, zal de beveiliging voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten niet onredelijk is.

VERNET is gerechtigd toegewezen toegangs- of identificatiecodes te wijzigen. De Abonnee behandelt de toegangs- en identificatiecodes vertrouwelijk en met zorg en maakt deze slechts aan geautoriseerde personeelsleden kenbaar. VERNET is nimmer aansprakelijk voor schade of kosten die het gevolg zijn van gebruik of misbruik dat van toegangs- of identificatiecodes wordt gemaakt, tenzij het misbruik mogelijk is geweest als rechtstreeks gevolg van een handelen of nalaten van VERNET.

De Abonnee garandeert dat is voldaan aan alle vereisten voor de rechtmatige verwerking van de persoonsgegevens die door de Abonnee worden ingevoerd in het kader van de Overeenkomst.

De Abonnee erkent de volledige verantwoordelijkheid voor de gegevens die binnen VERNET worden verwerkt. De Abonnee vrijwaart VERNET tegen elke rechtsvordering van derden, uit welke hoofde dan ook, in verband met de verwerking van deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.

De Abonnee heeft op grond van de wetgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens (zoals de Wet Bescherming Persoonsgegevens) verplichtingen tegenover derden, zoals de verplichting tot het verstrekken van informatie, evenals het geven van inzage in, het corrigeren en het verwijderen van persoonsgegevens van de Werknemers. De verantwoordelijkheid voor de nakoming van deze verplichtingen rust volledig en uitsluitend bij de Abonnee. Partijen houden het er voor dat VERNET ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens ‘bewerker’ in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens is. VERNET zal, zoveel als technisch mogelijk is, medewerking verlenen aan de door de Abonnee na te komen verplichtingen. De kosten verbonden aan deze medewerking zijn niet in de overeengekomen prijzen en vergoedingen van VERNET begrepen en komen volledig voor rekening van de Abonnee.

Indien en voor zover er door Vernet persoonsgegevens worden verwerkt welke Opdrachtgever toebehoren dan wel onder haar verantwoordelijkheid worden verwerkt, dan worden de bepalingen in dit artikel aangemerkt als bewerkersovereenkomst tussen Opdrachtgever en Vernet in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en zijn voorts de bepalingen van dit artikel van toepassing. In dit artikel is Vernet te kwalificeren als bewerker en Opdrachtgever als verantwoordelijke in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Partijen verplichten zich over en weer conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens en overige privacygerelateerde wet- en regelgeving te handelen.

Opdrachtgever vrijwaart Vernet tegen aanspraken op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en overige privacygerelateerde wetten en regelgeving.

De bewerker zal in het kader van de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden ten behoeve van verantwoordelijke persoonsgegevens verwerken waarbij het bewerker niet is toegestaan de van verantwoordelijke verkregen persoonsgegevens voor eigen doeleinden, anders dan overeengekomen, te verwerken en/of aan derden te verstrekken.

De bewerker zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen, in stand houden en zo nodig aanpassen om de persoonsgegevens die worden verwerkt ten behoeve van de verantwoordelijke te beveiligen om onrechtmatige verwerking door derden zoveel mogelijk te voorkomen.

Verantwoordelijke is te allen tijde gerechtigd om gedurende de uitvoering van de Overeenkomst de onder voorgaand artikel genoemde maatregelen door een onafhankelijke deskundige te laten auditen. De kosten voor deze audit zijn voor de verantwoordelijke. Indien hieruit blijkt dat aanvullende technische en organisatorische maatregelen noodzakelijk zijn zoals bedoeld in voorgaand artikel, zal Vernet deze maatregelen nemen.

Artikel 4: Data-uitwisseling

De technische, procedurele en organisatorische regels en specificaties voor de data-uitwisseling zijn door VERNET ondergebracht in de helpschermen van de Klantensite.

Partijen zullen elkaar over en weer onverwijld in kennis stellen van storingen in de data-uitwisseling en bij tekortkomingen alles in het werk stellen om deze zo spoedig mogelijk te verhelpen.

Ingeval bestanden niet, onjuist, verminkt of onleesbaar door één van de partijen worden ontvangen, zal de afzender van een dergelijk bestand zo spoedig mogelijk een gecorrigeerd bestand verzenden.

Indien de Abonnee een ander gemachtigd heeft de data-uitwisseling met VERNET te onderhouden, dan is de Overeenkomst voor zover vereist eveneens van toepassing op die ander.

VERNET houdt naar eigen inzicht van alle ontvangen en verzonden data een register bij. De registers vermelden het tijdstip van ontvangst van data van de Abonnees en van verzending van data naar de Abonnees. De tijdstippen en data, zoals in de registers vermeld, gelden als bewijs ten aanzien van een ieder.

 

Artikel 5: Klachten

Klachten met betrekking tot de verrichte werkzaamheden dienen schriftelijk binnen drie weken na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover Abonnee reclameert, dan wel binnen drie weken na de ontdekking van het gebrek indien Abonnee aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan VERNET te worden kenbaar gemaakt.

Klachten schorten de betalingsverplichting van de Klant niet op.

 

Artikel 6: Intellectuele eigendomsrechten

VERNET behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot het onderzoek en de resultaten daarvan voor, waaronder doch niet uitsluitend het auteursrecht op de geleverde producten.

In sommige gevallen stelt VERNET de Klant Vernetsoftware ter beschikking. Is dit het geval, dan behoudt VERNET zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten met betrekking tot de Vernetsoftware voor.

Het is de Klant niet toegestaan wijzigingen aan te brengen in de Vernetsoftware, onderdelen daarvan te gebruiken in andere software, commercieel te exploiteren of anderszins met haar Vernetsoftware te handelen.

VERNET als auteursrechthebbende geeft toestemming voor het verveelvoudigen van haar producten indien dit noodzakelijk is voor intern gebruik. Zonder voorafgaande toestemming van VERNET mogen overzichten en andere producten niet openbaar gemaakt worden.

 

Artikel 7: Non-concurrentie

De Klant verplicht zich jegens VERNET om gedurende de duur van de Overeenkomst en een periode van 1 jaar na beëindiging van de Overeenkomst, werknemers van VERNET direct noch indirect in welke vorm of hoedanigheid dan ook in dienst te nemen respectievelijk anderszins werkzaamheden te laten verrichten.

 

Artikel 8: Boetebeding

Ingeval van een inbreuk op artikel 2 (geheimhouding), 7 (non-concurrentie) of 6 (intellectuele eigendomsrechten) verbeurt de Klant aan VERNET een direct opeisbare boete van € 22.500 te vermeerderen met een boete van € 450 voor iedere dag of gedeelte daarvan dat de inbreuk voortduurt, zonder dat enige ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst vereist is en onverlet het recht van VERNET om volledige vergoeding te vragen van de ten gevolge van een dergelijke inbreuk geleden schade, voor zover deze het bedrag van de verbeurde boete(s) te boven gaat.

 

Artikel 9: Betaling en voorschotnota’s

Betaling door Klant is, zonder aftrek, korting of schuldverrekening, te voldoen binnen de overeengekomen termijnen, doch in geen geval later dan eenentwintig (21) dagen na factuurdatum. Betaling dient te geschieden in euro’s door middel van overmaking ten gunste van een door VERNET aan te wijzen bankrekening.

Indien de Klant niet binnen de genoemde termijn betaalt, zal VERNET, zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten van VERNET, vanaf de vervaldag de Klant de wettelijke handelsrente in rekening brengen tot op de datum van volledige voldoening.

Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, die VERNET maakt als gevolg van de niet-nakoming door Klant van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van Klant, met een minimum van € 250.

Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van de Klant naar het oordeel van VERNET daartoe aanleiding geeft, is VERNET gerechtigd van de Klant te verlangen, dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door VERNET te bepalen vorm. Indien de Klant nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is VERNET gerechtigd, onverminderd haar overige rechten, de verdere uitvoering van de Overeenkomst onmiddellijk op te schorten dan wel de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden en is al wat de Klant aan VERNET uit welke hoofde ook verschuldigd, direct opeisbaar.

In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn de Opdrachtgevers, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke Opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk verbonden voor de betaling van het factuurbedrag.

VERNET is gerechtigd om deelfacturen of tussentijdse facturen in te dienen naar rato van de reeds verrichte werkzaamheden.

Indien de Opdrachtgever in gebreke is met de betaling van een of meer facturen heeft VERNET het recht om zonder enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het recht van VERNET schadevergoeding te eisen.

Niettegenstaande het voorgaande is VERNET gerechtigd om bij aanvang van de opdracht, dan wel gedurende de uitvoering van de opdracht een voorschot te verlangen, voordat een aanvang genomen wordt met de werkzaamheden. Het voorschot zal na afloop van de opdracht met de verrichte werkzaamheden en kosten worden verrekend.

Alle overeengekomen tarieven en prijzen zijn exclusief BTW en reis- en andere onkosten.

VERNET is gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de Klant in staat van faillissement wordt verklaard; of de Klant (voorlopige) surséance van betaling wordt verleend; of de Klant overgaat tot liquidatie van haar onderneming; of conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd op een substantieel deel van het vermogen van de Abonnee; of in geval van wanprestatie van Klant.

 

Artikel 10: Aansprakelijkheid

Gebruik van verzuimsystemen en overige systemen van VERNET is voor eigen risico. VERNET verzuimnetwerk B.V. is niet aansprakelijk voor schade voortkomend uit of samenhangend met het gebruik van de verzuimsystemen en overige systemen of de gegevensdrager waarop deze zich bevinden, waaronder begrepen het niet geschikt zijn van de verzuimsystemen en overige systemen voor het beoogde gebruik.

VERNET is niet aansprakelijk voor schade voortkomend uit of samenhangend met de data die door middel van de koppeling op het HRM- of PI-systeem is gegenereerd dan wel in een Vernetbestand is ingevoerd.

VERNET is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit door de Klant verstrekte informatie en/of door geleverde Zaken.

VERNET is slechts aansprakelijk voor schade voor zover die door haar leidinggevenden met opzet of grove schuld is veroorzaakt. Aansprakelijkheid voor bedrijfs-, gevolg- en/of indirecte schade is echter steeds uitgesloten. Bij aansprakelijkheid van VERNET is deze ter keuze van VERNET beperkt tot het bedrag van het tarief voor de desbetreffende opdracht over het laatste kalenderjaar, bij een Abonnement een vergoeding tot ten hoogste het bedrag gelijk aan de laatste door de betreffende Abonnee aan VERNET betaalde periodieke vergoeding, dan wel indien de schade is gedekt door een verzekering van VERNET, het bedrag dat in het betreffende geval door de verzekeraar wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar is. Iedere verdergaande aansprakelijkheid van VERNET is uitgesloten.

 

Artikel 11: Toepasselijk recht en forumkeuze

Op alle Overeenkomsten tussen de Klant en VERNET is Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen verband houdende met de Overeenkomst worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.

Bepalingen bij Abonnementen

Artikel 12: Data-uitwisseling op de webserver van VERNET

De data-uitwisseling tussen de Abonnee en VERNET vindt plaats op de webserver van VERNET via de Klantensite op www.vernet.nl. De Abonnee heeft door middel van verstrekte inloggegevens toegang tot de server van VERNET. Alle gegevens van de Abonnee worden opgeslagen in een systeem met een zeer hoge beveiligingsgraad.

 

Artikel 13: Totstandkoming, duur en beëindiging Overeenkomst

1. Alle Abonnementen kunnen op elk gewenst moment ingaan. In de Overeenkomst wordt aangegeven of die een looptijd van een kalenderjaar heeft. Is dat het geval dan loopt het tot en met 31 december van het betreffende jaar en met een automatische verlenging van een jaar voor het daaropvolgende jaar. Na verloop van genoemde periode wordt de overeenkomst telkens stilzwijgend verlengd met een jaar. Met een opzegtermijn van drie (3) maanden voor einde van die periode kan schriftelijk, te weten per brief en bij voorkeur aangetekend, opgezegd worden. De opzegging wordt door VERNET bevestigd.

2. De Overeenkomst voor een abonnement komt tot stand door de benodigde gegevens in te vullen in het aanmeldingsformulier van de Klantensite www.vernet.nl van VERNET. Nadat alle gegevens door VERNET zijn verwerkt wordt per e-mail of per post een bevestiging van de overeenkomst naar de Abonnee toegestuurd.

3. Bij sommige abonnementen zal de Klant eerst het aanmeldformulier moeten printen, tekenen en deze opsturen alvorens de Overeenkomst tot stand komt. In dat geval komt de Overeenkomst pas tot stand als de ondertekende afdruk van het aanmeldingsformulier door VERNET per post is ontvangen. De Abonnee ontvangt een bevestiging hiervan, eveneens per post.

 

Artikel 14: Abonnementskosten en facturatie

1. Het tarief voor een Abonnement staat vermeld in de Overeenkomst en/of op de eerste factuur. Evenzo zal het tijdstip van versturen van de facturen in de Overeenkomst vermeld worden. Tijdstip van versturen van de facturen kan per branchecode of per abonnementsvorm verschillen.

2. Indien een Abonnee een koepelorganisatie is en voor vestigingen afzonderlijk een Abonnement wordt aangegaan, wordt het jaarlijkse tarief opgebouwd per vestiging.

3. Het jaarlijkse tarief voor alle Abonnementen is afhankelijk van het aantal Werknemers dat in dienst is bij de Abonnee in het meest recente volledige kwartaal. Oproepkrachten worden buiten beschouwing gelaten. Het aantal Werknemers van een Abonnee wordt door VERNET vastgesteld op basis van de gegevens betreffende de in- en indiensttredingen van de Werknemers, zoals die in het Vernetbestand dan wel in de Vernetdatabase voorkomen.

 

Artikel 15: Jaarlijkse aanpassing tarieven

VERNET is gerechtigd jaarlijks de tarieven aan te passen.

 

Artikel 16: Raadpleging Kenniscentrum VERNET

Alleen de administrator en/of contactpersoon van de Klant is het toegestaan het Kenniscentrum van VERNET te raadplegen.

Speciale bepalingen voor Maatwerkopdrachten

 

Artikel 17: Offertes

Indien in de offerte niet anders vermeld, is deze gedurende twee weken van kracht.

Tenzij anders vermeld, zijn alle door VERNET in een offerte genoemde prijzen exclusief omzetbelasting.

 

Artikel 18: Totstandkoming van de Maatwerkovereenkomst

De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door de Opdrachtgever ondertekende offerte door VERNET per post retour is ontvangen. Indien de werkzaamheden al daarvoor zijn aangevangen, komt de Overeenkomst tot stand op het moment van de aanvang van de uitvoering van de opdracht.

 

Artikel 19: Uitvoering van de Opdracht

De omvang van de opdracht wordt uitsluitend bepaald door de in de Overeenkomst opgenomen omschrijving van de opdracht, evenals alle schriftelijk overeengekomen wijzigingen en/of aanvullingen op de Overeenkomst.

VERNET bepaalt naar eigen inzicht de wijze waarop en door welke persoon de Overeenkomst uitgevoerd wordt.

Indien VERNET bij de uitvoering van de opdracht gebruik maakt van derden is zij ten opzichte van de Opdrachtgever niet verantwoordelijk voor die derden.

 

Artikel 20: Leveringstermijn

Levertijden van Zaken en doorlooptijden van Diensten worden bij benadering vastgesteld en zijn niet als fatale termijn te beschouwen. De Opdrachtgever aanvaardt dat de levertijden van Zaken en de doorlooptijden van Diensten negatief kunnen worden beïnvloed door vooraf niet voorziene factoren, alsmede een wijziging en/of uitbreiding van de overeengekomen aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht na de opdrachtverlening.

De levertijd gaat in na orderbevestiging en nadat alle voor de uitvoering noodzakelijke gegevens in het bezit zijn van VERNET.

Overschrijdingen van de termijn veroorzaakt door gebrek aan medewerking van de Opdrachtgever of een onvoldoende kwaliteit van de door de Opdrachtgever geleverde informatie zijn niet aan VERNET toe te rekenen.

 

Artikel 21: Ter beschikking stellen van informatie, medewerkers en faciliteiten

De Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke VERNET in overeenstemming met haar oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig, in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen.

Als dat door VERNET wenselijk dan wel noodzakelijk wordt geacht, wordt door de Opdrachtgever op locatie een werkruimte inclusief faciliteiten (bureau, stoel, kast, telefoon, pc en netwerkaansluiting) aan de medewerker van VERNET ter beschikking gesteld.

De Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan VERNET ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden.

Indien de Opdrachtgever niet tijdig of niet behoorlijk de door VERNET verlangde gegevens en bescheiden oplevert, zullen de daardoor ontstane extra kosten, zoals honoraria, voor rekening van de Opdrachtgever komen.

De Opdrachtgever verplicht zich VERNET en de reden van de opdracht zorgvuldig in het bedrijf, de instelling of organisatie, waarvoor VERNET een opdracht uitvoert, te introduceren. Tijdens de uitvoering van de opdracht moet VERNET kunnen rekenen op de ondersteuning van de bij de werkzaamheden betrokken medewerkers uit het bedrijf, de instelling of organisatie.

 

Artikel 22: Tarieven

VERNET factureert de Opdrachtgever op basis van een vooraf overeengekomen bedrag. Het is ook mogelijk om op basis van een uurtarief een Overeenkomst aan te gaan.

In de tarieven zijn begrepen de kosten van rapporten, nota’s en dergelijke tot een maximum van vijf stuks per rapport, nota, etc., tenzij anders overeengekomen, met uitzondering van omzetbelasting en reis- en verblijfkosten en kosten voor het voorlichtingsmateriaal.

VERNET is gerechtigd de (richt)prijs als genoemd in de overeenkomst zonder instemming van Opdrachtgever met maximaal tien procent te overschrijden. Indien de (richt)prijs door factoren die buiten de verantwoordelijkheid van VERNET liggen en/of door bij het aangaan van de opdracht nog onbekende feiten met meer dan tien procent overschreden wordt, zal VERNET tijdig nader overleg plegen met de Opdrachtgever en heeft de Opdrachtgever het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden voor zover niet uitgevoerd.

VERNET is gerechtigd tussentijds de tarieven aan te passen. Indien de tarieven met tien procent of meer stijgen heeft de Opdrachtgever het recht de Overeenkomst, voor zover deze niet is uitgevoerd, te beëindigen.

Indien de Opdrachtgever overgaat tot ontbinding op een van de gronden als genoemd in lid 3 en/of 4 is VERNET niet schadeplichtig.

Indien de Opdrachtgever een verklaring van een accountant verlangt, zijn de kosten daarvan voor rekening van de Opdrachtgever.

De betaling van een eventuele meerprijs zal geschieden gelijk met de hoofdsom, respectievelijk de laatste termijn daarvan.

 

 

Artikel 23: Opleidingen

De kosten van deelname dienen binnen 21 dagen na factuurdatum te worden voldaan, doch uiterlijk voor de aanvang van de opleiding.

De kosten van deelname zijn inclusief syllabi.

VERNET berekent kostprijsstijgingen tot twee maanden voorafgaande aan de begindatum van de opleiding door in de deelnemersprijs.

Een opleiding vindt geen doorgang indien zich onvoldoende deelnemers hebben opgegeven. Aanmeldingen kunnen worden aangehouden indien dit in verband met de groepssamenstelling naar het oordeel van VERNET wenselijk is. VERNET neemt hierover contact op met de deelnemer. Betaalde deelnemersgelden worden ter keuze van de deelnemer of gerestitueerd of gereserveerd voor de eerstvolgende opleiding.

Indien een opleiding voor een periode van maximaal twee maanden wordt uitgesteld, worden kostenstijgingen in de deelnemersprijs niet doorberekend over de gereserveerde deelnemersgelden.

Bij annulering door de Opdrachtgever of deelnemer binnen een maand doch zeven dagen voor aanvang van de opleiding is die verplicht vijftig procent van de deelnemersprijs te vergoeden. Bij annulering door de Opdrachtgever of deelnemer binnen zeven dagen voor de aanvang of tijdens de opleiding, is de gehele deelnemersprijs verschuldigd. Annulering kan alleen schriftelijk geschieden.

Indien een deelnemer zich wil laten vervangen, is dat na verkregen toestemming van de Klant mogelijk.

Het is niet toegestaan cursusmateriaal geheel of gedeeltelijk te vermenigvuldigen, te publiceren of te doen publiceren.

 

Artikel 24: Duur en beëindiging van de Overeenkomst

VERNET is gerechtigd de Overeenkomst tussentijds te beëindigen, indien zij van mening is dat de uitvoering van de opdracht niet meer volgens de offerte en eventuele latere specificaties kan verlopen. Dit dient gemotiveerd en schriftelijk aan de Opdrachtgever te worden meegedeeld. VERNET is in geval van ontbinding op deze grond niet schadeplichtig.

Bij annulering van een opdracht is de Opdrachtgever gehouden aan VERNET alle met de uitvoering van deze opdracht gemaakte kosten te vergoeden, onverminderd het recht van VERNET op schadevergoeding wegens winstderving, alsmede overige uit de bewuste annulering voortvloeiende schade.

VERNET is niet aansprakelijk voor het niet deugdelijk functioneren van de door VERNET bij de uitvoering van de Overeenkomst gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere middelen, geen uitgezonderd, almede voor het onderscheppen van audio- en/of datatransmissies van telefoon, fax, of e-mail. Al het e-mail verkeer, dataverkeer, audioverkeer, fax- en telefoonverkeer geschiedt over het algemeen ongecodeerd, tenzij de Opdrachtgever uitdrukkelijk en schriftelijk anders verzoekt.

De Opdrachtgever is verplicht VERNET onmiddellijk op de hoogte te stellen van risicoverhogende omstandigheden die zich voordoen bij de Opdrachtgever zoals: betalingsonmacht, (aanvraag van) surséance van betaling, (aanvraag van) faillissement, strafrechtelijke onderzoeken, claims etc.

Klachten schorten de betalingsverplichting van de Opdrachtgever niet op.

Amsterdam, juli 2016

Wij maken gebruik van analytische cookies. Door de site te blijven gebruiken gaat u daarmee akkoord. Lees voor meer informatie ons cookie statement.

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten