Verzuimanalyse naar leeftijd – deel 1: werknemers jonger dan 26 jaar

INLEIDING

In ons persbericht van afgelopen september rapporteerden we dat het verzuim in de zorgsector in één jaar tijd het meest gestegen is onder jonge werknemers.

Over de periode vierde kwartaal van 2021 tot en met het derde kwartaal van 2022 komt het verzuimpercentage onder jongeren tot 26 jaar uit op 6,07. Dat is een stijging van 23 procent ten opzichte van dezelfde periode één jaar geleden. Vergeleken met drie jaar geleden (vóór de Covid-pandemie) is de stijging zelfs 66 procent. Reden voor ons om het verzuim in de leeftijdsklasse tot 26 jaar verder te onderzoeken.

Om het verzuim te analyseren kijken we graag naar voortschrijdende cijfers. Daarmee sluiten we de eventuele pieken en dalen uit als gevolg van seizoenseffecten: in koude kwartalen is het verzuim gewoonlijk hoger dan in warme kwartalen. Voortschrijdende jaren bestaan altijd uit vier aaneengesloten kwartalen, waarbij steeds het ‘oudste’ kwartaal wordt weggelaten en het ‘nieuwste’ kwartaal wordt toegevoegd.

Met voortschrijdende cijfers wordt de structurele ontwikkeling van het verzuim in beeld gebracht en kunnen we een inschatting maken van welke kant het verzuim op gaat. In dit verslag hebben we de voortschrijdende cijfers vanaf het eerste kwartaal van 2019 als basis genomen.

VERZUIMDUUR

De sterke stijging van het verzuim onder jongeren wordt vooral veroorzaakt door een toename van kortdurend verzuim, hoewel ook het langdurig verzuim onder jongeren oploopt.

In onderstaande grafiek zien we dat de lijnen aan het eind van het jaar 2020 een ander patroon aannemen. Vanaf eind 2020 maakt het verzuim in duurklasse 15 tot en met 91 dagen een sprong en komt op gelijke hoogte met dat in duurklasse tot en met 14 dagen. Tegelijk begint ook de lijn van duurklasse 92 tot en met 365 dagen te stijgen.

Vervolgens neemt eind 2021 ook het verzuim in de langste duurklasse van 366 dagen en meer duidelijk toe. Dat duidt erop dat de jongere werknemers steeds langer verzuimen. Maar wat het meest in het oog springt is het verzuim in duurklasse 1 t/m 14 dat in 2022 zelfs op gelijk niveau komt met het langdurig verzuim van 92 tot en met 365 dagen.

VERZUIMMELDINGEN

Een stijging van het verzuim in duurklasse 1 t/m 14 dagen houdt direct verband met een stijging van de meldingsfrequentie. Bij de jongeren tot 26 jaar neemt dan ook de meldingsfrequentie sterk toe.

Weliswaar is in alle leeftijdsklassen sprake van een stijging en is de meldingsfrequentie onder jongeren altijd hoger dan onder ouderen, maar het is opvallend dat met name in het laatste jaar de verschillen tussen de leeftijdsklassen steeds groter worden.

Over de periode vierde kwartaal van 2021 tot en met derde kwartaal van 2022 is de meldingsfrequentie onder jongeren tot 26 jaar 1,87 tegenover 1,49 als gemiddelde van alle werknemers.

Vergelijken we de meldingsfrequentie van de jongste met de oudste leeftijdsklasse, dan is duidelijk te zien hoe groot het verschil is geworden over de afgelopen drie jaar. Daarbij zien we dat er in 2022 vooral een grote toename heeft plaats gevonden onder de jongere werknemers.

MELDINGSKLASSE

Om de hoge meldingsfrequentie onder de jongeren verder te onderzoeken kijken we naar meldingsklasse. Daarbij worden medewerkers ingedeeld naar het aantal keer dat ze zich hebben ziek gemeld in een bepaalde periode.

Vergeleken met de afgelopen drie jaar is het percentage werknemers onder jongeren dat zich drie keer, vier keer of vaker ziek meldt sterk toegenomen.

Op totaal niveau neemt dit ook toe, maar onder de jongeren veel sterker. Zo heeft in het meest recente voortschrijdend jaar 5,58% van de jongeren zich meer dan vier keer ziek gemeld tegenover 3,09% van de totale werknemers.

Het percentage werknemers zonder verzuimmelding verschilt niet veel tussen de jongeren en het totaal. Dit betekent dat de jonge werknemers die zich ziek melden, dit relatief vaker doen.

CONCLUSIE

Zoals gezegd werken we bij Vernet graag met voortschrijdende verzuimcijfers zodat we de structurele ontwikkeling ervan kunnen volgen. In de nasleep van Corona en het voortdurende personeelstekort in de zorgsector lijken de bekende patronen hier en daar een andere richting in te slaan. Dit zien we terug in de ontwikkeling van het verzuim in de verschillende duurklassen, waarbij het kortdurend verzuim sterk toeneemt, maar ook het langdurig verzuim onder jongeren oploopt.

De meldingsfrequentie onder jongeren was altijd al het hoogst vergeleken met de andere leeftijdsklassen, maar het is opvallend dat met name in het laatste jaar de verschillen tussen de leeftijdsklassen steeds groter worden.

Het is wel duidelijk dat de werknemers jonger dan 26 zich steeds vaker ziek melden waarbij het dan ook nog eens veel langer duurt voordat zij weer beter zijn.