Verzuimanalyse naar leeftijd – deel 2: werknemers van 26 t/m 35 jaar

INLEIDING

Al enige tijd zien we dat het verzuim bij de jongere werknemers onder druk staat. Als vervolg op de analyse van het verzuim in de leeftijdsklasse tot 26 jaar verdiepen we ons daarom nu in de volgende leeftijdsklasse van 26 t/m 35 jaar. Ook deze groep laat een sterke verzuimgroei zien.

Over het jaar 2022 komt het verzuimpercentage onder werknemers in de leeftijdsklasse 26 t/m 35 jaar uit op 7,29. Dat is een stijging van twintig procent ten opzichte van 2021, de grootste toename in verzuim vergeleken met de andere leeftijdsklassen.

We kijken in deze analyse naar voortschrijdend jaarcijfers waarmee de structurele ontwikkeling van het verzuim in beeld wordt gebracht en we een idee krijgen van welke kant het verzuim op gaat. In dit verslag hebben we de voortschrijdende cijfers vanaf het eerste kwartaal van 2020 als basis genomen.

VERZUIMDUUR

De sterke stijging van het verzuim in 2022 onder werknemers in de leeftijd van 26 t/m 35 jaar wordt vooral veroorzaakt door een flinke toename van kortlopend verzuim. Vergeleken met een jaar geleden is het verzuim in duurklasse 1 t/m 14 dagen met ruim zeventig procent toegenomen. Een vergelijkbare toename we echter ook in de andere leeftijdsklassen.

Daarnaast blijft het verzuim in duurklasse 92 t/m 365 dagen in de afgelopen drie jaar toenemen en dat geldt ook voor het verzuim in de langste duurklasse van 366 t/m 730 dagen. In leeftijdsklasse 26 t/m 35 is het langdurig verzuim ( 92 t/m 730 dagen) met twaalf procent het meest gestegen. Dat duidt erop dat steeds meer werknemers in deze leeftijdsklasse steeds langer verzuimen.

VERZUIMMELDINGEN

De sterke stijging van het verzuim in duurklasse 1 t/m 14 dagen houdt direct verband met een stijging van de meldingsfrequentie. Die is vergeleken met een jaar geleden sterk toegenomen.

In alle leeftijdsklassen is sprake van een stijging en de meldingsfrequentie is onder jongeren altijd hoger dan onder ouderen. Opvallend is echter dat de verschillen tussen de leeftijdsklassen steeds groter worden.

Over het jaar 2022 is de meldingsfrequentie van werknemers in leeftijdsklasse 26 t/m 35 jaar 1,79 tegenover 1,54 als gemiddelde van alle werknemers.

MELDINGSKLASSE

In het verlengde van meldingsfrequentie kunnen we kijken naar meldingsklasse. Daarbij worden medewerkers ingedeeld naar het aantal keer dat ze zich hebben ziek gemeld in een bepaalde periode.
We zien dat in 2022 de groep werknemers die zich niet één keer heeft ziek gemeld flink kleiner is geworden ten opzichte van de afgelopen twee jaar in leeftijdsklasse 26 t/m 35 jaar.

Op totaal niveau (alle leeftijden) zien we dat vergeleken met de afgelopen twee jaar het percentage werknemers dat zich drie keer of vaker ziek meldt sterk is toegenomen.

In de leeftijdsklasse 26 t/m 35 jaar is deze toename nog sterker. Zo heeft 24% van de werknemers in 2022 in deze leeftijdsklasse zich drie keer of vaker ziek gemeld tegenover 19% van de totale werknemers.

DEELTIJD

De mate waarin werknemers in deeltijd werken is ook van invloed op de beschikbare arbeidscapaciteit. In de verschillende leeftijdsklassen zijn hier duidelijke verschillen waar te nemen. In 2022 is de gemiddelde deeltijdfactor 78,5% in leeftijdsklasse 26 t/m 35 jaar en is daarmee het hoogst van alle leeftijdsklassen.
Dit zien we ook terug in de verdeling naar deeltijdklasse: in de groep van 26 t/m 35 jaar is het aandeel werknemers in de hoogste deeltijdklasse met 52% beduidend groter dan in de andere leeftijdsklassen.

Hoewel onder de 26 tot 35-jarigen het verzuim in alle deeltijdklassen flink is gestegen, is het ten opzichte van 2020 met ruim 34% het meest toegenomen onder de werknemers die 80% of meer werken. Verzuim in de hogere deeltijdklassen heeft een grotere impact op het totale verzuim dan verzuim in de lagere deeltijdklassen.

CONCLUSIE

Hoewel alle leeftijdsklassen nog steeds een toename in verzuim en meldingsfrequentie laten zien, zien we in de leeftijdsklasse van 26 t/m 35 jaar een paar opvallende zaken. Zo is in deze groep het langdurig verzuim (92 t/m 730 dagen) het sterkst gestegen vergeleken met de andere leeftijdsklassen. Maar naast dat deze groep steeds langer ziek is, blijkt uit de meldingsklasse grafiek dat ze zich ook steeds vaker ziek melden. Werknemers in de leeftijdsklasse van 26 t/m 35 jaar zijn dus vaker én langer ziek dan voorheen. Daarbij zijn zij ook nog de groep met het hoogste deeltijdpercentage, waardoor het verzuim in deze groep nog extra drukt op het totale verzuim en de inzetbaarheid.