In gesprek met Philadelphia

Philadelphia

Philadelphia is een van de Vernet Health Ranking winnaars in de categorie voor gehandicaptenzorg. Vernet ging langs in Amersfoort bij Geke de Haan (WIA-specialist) en Babette Alberda (Manager Vitaliteit, inmiddels niet meer werkzaam bij Philadelphia) om het verhaal achter deze prestatie te horen. Wat volgens de organisatie vooral heeft geleid tot deze prestatie is door met elkaar in gesprek te blijven, te weten wat iemand nodig heeft, te zorgen voor een veilige en transparante sfeer en de medewerker nooit te laten vallen. “In de kern gaat het erom dat niemand aan de kant staat en iedereen meedoet. Dat is een heel belangrijk uitgangspunt.” Lees het verhaal van deze grote organisatie hier.

De organisatie

Philadelphia biedt met 465 locaties en ruim 7400 medewerkers ondersteuning aan mensen met een beperking. Ze streven naar een inclusieve samenleving waarin cliënten zoveel mogelijk regie hebben over hun eigen leven. Om dit te bewerkstelligen biedt Philadelphia diverse vormen van zorg, zoals wonen, dagbesteding en individuele begeleiding. Zodoende helpen zij de kwaliteit van leven van hun cliënten te verbeteren. De organisatie zet zich in voor persoonlijke groei, participatie en het creëren van een veilige en ondersteunende omgeving voor mensen met een beperking waarin zij de vrijheid krijgen om zelf keuzes te maken. 

Leer je medewerker om te gaan met uitdagingen

De organisatie benadrukt dat duurzame inzetbaarheid niet alleen maar gaat over de inzetbaarheid van iemand, maar juist over het duurzaam ontwikkelen van de medewerker. Het is volgens hen belangrijk dat een medewerker met bepaalde situaties en uitdagingen om leert te gaan. “Het hoeft niet allemaal rozengeur en maneschijn te zijn. Het leven zit vol met uitdagingen en het werk dus ook. Dat je daarmee om leert te gaan is belangrijk.” Bij verzuim spelen vaak meerdere factoren een rol, waardoor het uitschakelen van het werk niet per se een directe oplossing is. Hoe de medewerker hiermee omgaat heeft alles te maken met diens mindset, houding en de werkomgeving. “Het kan zijn dat werk niet meer in dezelfde mate past als voorheen, maar hier zijn dan ook wel weer andere oplossingen voor. Daar denken we graag in mee.”

De veilige omgeving van een team

Om erachter te komen met welke uitdagingen de medewerker zit, en om hier mogelijke oplossingen voor aan te dragen, is transparantie cruciaal. De organisatie vindt het belangrijk dat ieder team een veilige plek is om je kwetsbaar op te kunnen stellen en om bepaalde uitdagingen in je leven bespreekbaar te maken. “Het is ook oké als er iets op je pad komt waardoor werk een andere rol gaat spelen. Hier moet je het binnen het team over hebben en daar moet ook de ruimte voor zijn.”  

Hierbij is het belang van een stabiele leidinggevende en een stabiel team groot. Het is belangrijk om de mensen om je heen te kennen. “Mensen doen hun verhaal vaak makkelijker als er al een band opgebouwd is. Met veel wisselingen in de teams maakt dit het lastig.”

Psycholoog voor verzuim

Natuurlijk is het voor de leidinggevende ook lastig om een gesprek over mentale uitdagingen op een juiste manier te voeren. Daarom biedt Philadelphia de medewerkers ook bezoeken bij de psycholoog aan. “Als je een been breekt, durf je daar vaak wel open over te zijn. Dat is niet zo ingewikkeld, waardoor werknemer en werkgever gemakkelijk tot een oplossing kunnen komen. Psychisch verzuim daarentegen wordt al lastiger voor de leidinggevenden.” Omdat de organisatie dit opmerkte, wordt er gebruik gemaakt van een psycholoog. Medewerkers en leidinggevenden kunnen met deze psycholoog in gesprek gaan en sparren over wat wel kan en wat niet, om op basis daarvan haalbare vervolgstappen te ondernemen.  

Training perspectief op werk

Een belangrijk visie in het beleid van Philadelphia is dat niemand uit zicht raakt. “In de kern gaat het er om dat niemand aan de kant staat en iedereen meedoet. Dat is een heel belangrijk uitgangspunt.” Om medewerkers die al in het verzuim terecht zijn gekomen en waarbij geen perspectief is voor volledige werkhervatting actief betrokken te houden bij het werk, wordt er een online en laagdrempelige training georganiseerd. “Tijdens de training ‘perspectief op werk’ komen medewerkers die in hetzelfde schuitje zitten samen met twee begeleiders bij elkaar. Deze training geeft mensen weer wat meer vertrouwen in hun eigen capaciteiten. De training helpt om het heft weer zelf in handen te krijgen.” Naast het bieden van perspectief, zorgt deze training er ook voor dat de medewerkers zich minder eenzaam gaan voelen. De organisatie ziet dat mensen ertoe willen doen en structuur willen hebben in hun (werk)leven. Werk vormt in vele gevallen je identiteit, wie je als persoon bent. Als werk wegvalt, kan het zo zijn dat iemand zich enigszins verloren voelt. Door ze tijdens het verzuim weer even in aanraking te laten komen met de organisatie en het werk, blijven deze medewerkers op een laagdrempelige manier betrokken. 

Het belang van de juiste plek

Bij veel van het verzuimende personeel blijkt een loopbaanvraag te spelen. “Als je niet op je plek zit, wordt re-integreren na een periode van verzuim toch wel heel lastig. Dan moet je terug naar een baan waar je het niet naar je zin hebt.” Gesprekken voeren, uitvragen, en alles bespreekbaar maken blijkt ook hierbij weer van groot belang. Ga eerst na wat voor kwestie er speelt, en kijk dan samen met de medewerker naar welke oplossingen hiervoor kunnen zijn. 

“Mensen zijn loyaal naar de cliënten, maar wij zijn er ook van overtuigd dat in heel veel organisaties niet iedereen op zijn plek zit en dat dat belangrijke gesprek niet gevoerd wordt.” Het mes snijdt hierbij aan twee kanten volgens de organisatie. Met het grote bezettingsprobleem van tegenwoordig, laten organisaties mensen maar het liefst zitten waar ze zitten. “Er is een directe urgentie om de teams draaiende te houden. Tegelijkertijd geldt, als je geen oog hebt voor medewerkers die niet lekker in hun vel zitten in de huidige functie, vallen ze later misschien wel uit en heb je een nog groter bezettingsprobleem.” Het is daarom misschien ook voor de leidinggevende spannend om dit gesprek te voeren, maar het is essentieel voor het functioneren van de medewerker en het team. “Weet wat je medewerker nodig heeft, weet waar de ruimte daarvoor is, investeer hier ook tijd in. Het kost tijd en energie, maar als je er bovenop zit en daadwerkelijk gesprekken gaat voeren, bespaar je er ook weer heel veel tijd mee.” 

Eigen regie voor de zorgmedewerker

Philadelphia maakt gebruik van een medewerkersportaal binnen het vernieuwde verzuimsysteem. Deze actie kwam voort uit de visie dat iedere medewerker toegang moet hebben tot diens verzuimdossier en zelf eigenaar moet zijn over zijn re-integratietraject. “Het is jouw traject. Jij weet als medewerker het beste welke oplossingen er voor jou zijn en welke stappen jij kan zetten. Natuurlijk hoef je dit niet alleen te doen en krijg je hierbij ondersteuning en hulp.” Middels dit systeem heeft de medewerker meer regie over diens verzuimproces en wordt de medewerker gestimuleerd betrokken te blijven bij het werk. “Op het moment dat iemand zich daarover verantwoordelijk voelt, zien we ook dat die verantwoording pakt.” Dit nieuwe proces scheelt de leidinggevende daarnaast veel tijd, en het zorgt er aan de andere kant voor dat er direct doorgepakt kan worden. Zo voorkom je vertraging in het verzuimtraject.  

De regie bij de medewerker houden is belangrijk volgens Philadelphia. Geef het personeel de vrijheid hun eigen traject in te richten, maar zit hier als leidinggevende dicht op en laat de medewerker nooit uit beeld raken. 

Voor meer info over de organisatie, bekijk de website

Bekijk ook onze andere artikelen van winnaars van de Vernet Health Ranking